Category: Nieuws

Halt stelt grenzen aan vuurwerkgebruik

Het einde van het jaar is in zicht. Voor jongeren een goede reden om illegaal vuurwerk af te steken en rotzooi te trappen. Dit zorgt voor overlast en ongelukken. Halt houdt zich bezig met het voorkomen van deze overlast en jeugdcriminaliteit, ook tijdens de jaarwisseling. Door vooraf in gesprek te gaan met jongeren. En door grensoverschrijdend gedrag direct aan te pakken.

Halt zet in op meer slagkracht én meer kennis

Per 1 januari 2013 vindt er een herstructurering plaats bij Halt. Wat is hiervoor de aanleiding geweest? En wat betekent de reorganisatie van Halt voor de ketenpartners in het lokale veld? Arina Kruithof, directeur Halt Nederland, beantwoordt deze en andere vragen in een gesprek dat JSO met haar voerde.

 

Inspelen op actuele vragen en ontwikkelingen

“De aanleiding voor de herstructurering is meerledig. De 17 Halt-organisaties trokken samen de conclusie dat het onlogisch is dat ieder bureau zijn eigen bedrijfsvoering kent. In verhouding tot het aantal medewerkers (200 fte) is dit teveel. Zeker in tijden waarin je zuiniger met belastinggeld om wilt gaan. Daarnaast willen we onze krachten bundelen. Op dit moment ontwikkelt elk bureau bijvoorbeeld nog eigen producten. Het aanbod van Halt kan meer  gebundeld worden. Vooruitlopend op de reorganisatie is Halt hier al mee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan OUDERS van tegendraadse jeugd, waarbij we ouders een steuntje in de rug kunnen geven gelet op de opvoeding van hun puber. Of de aanpak voor overlastgevende groepen. Als we één landelijke organisatie zijn is het veel makkelijker gericht te investeren in productontwikkeling. Daardoor kunnen we vanaf volgend jaar nog meer inspelen op de vragen en problemen die er spelen rondom jeugdcriminaliteit en de aanpak daarvan. We beschikken dan over meer slagkracht én meer kennis om mee te bewegen met actuele ontwikkelingen. Dit kan vervolgens lokaal worden ingezet. Want dat is het uitgangspunt: landelijke efficiënte en uitwisseling, lokaal maatwerk!”

Weinig veranderingen op lokaal niveau

Met de herstructurering sluit Halt aan bij de nieuwe indeling van de politie-regio’s. Dit betekent echter niet dat er in het lokale veld veel voor Halt zal veranderen. “De positie van Halt verschilt per regio”, aldus Arina Kruithof. “Maar in de lokale contacten, de lokale werkzaamheden en het hele primaire proces verandert met de herstructurering niet zoveel. We blijven een lokaal georganiseerde organisatie die op lokaal niveau is ingericht. Uiteindelijk zal in de toekomstige Halt-regio’s op lokaal niveau worden bepaald, wat en hoe we gaan inzetten. We willen zowel in het repressieve netwerk als in het preventieve netwerk goed vertegenwoordigd zijn en met andere ketenpartners aan de slag.”

Brug slaan tussen repressie en preventie

Voor de toekomst ziet Kruithof nog wel enkele uitdagingen voor Halt weggelegd. “De kracht van Halt ligt in de combinatie tussen repressie en preventie. Daarin valt nog een slag te slaan. Vanuit de nieuwe Halt-organisatie zijn we beter in staat om inhoudelijke de verbinding tussen preventie en repressie te leggen. Daarnaast staan we aan de vooravond van de decentralisatie die op gemeenten af komt. Samen met andere ketenpartners moeten we de uitdaging aan gaan om gemeenten vanuit gezamenlijkheid te helpen. Wij willen dit op die manier doen die het beste is voor de jongeren en hun ouders. Zij zijn degenen die centraal moeten staan.”

Ouders spelen cruciale rol

“Om gedrag van jongeren te beïnvloeden is het belangrijk ook oog te hebben voor de context waarin zij zich bevinden. Ouders hebben daarbij een cruciale rol. Als je daadwerkelijk iets wilt veranderen, kun je niet zonder die ouders. Binnen de Halt-straf hebben we afgesproken dat ouders sowieso bij het eerste gesprek aanwezig zijn. En er zijn verschillende manieren waarop we ook de ouders ondersteuning kunnen bieden. Het effect daarvan is heel groot. Het is mooi om in een eindgesprek ouders zelf te horen zeggen dat de relatie met hun kind op positieve wijze veranderd is.”

Kwaliteit nog meer tot bloei laten komen

“Halt weet gedrag van jongeren te beinvloeden. Daar zit onze expertise. De komende jaren willen we die kennis nog meer tot bloei laten komen. In het preventieve werk zouden we nog meer kunnen doen. Zo hebben we voor het project ‘Veilige Publieke Taak’ niet alleen voorlichting verzorgd, maar ook de directie en leraren betrokken. Op die manier vindt meer langdurige inbedding plaats. Ik zie nog veel mogelijkheden die we als Halt op dit terrein kunnen benutten. Door op landelijk niveau ervaringen en deskundigheid uit te wisselen tussen Halt-medewerkers kunnen we als organisatie nog meer kwaliteit gaan leveren.”